Tuesday, July 30, 2013

BEFORE + AFTER

I often get people asking me to post before+after images of my more edited shots, so I thought I'd get ahead of the game on this one. Jack and I shot this a couple of days ago whilst the weather played up, making us run back and forth trying to save the camera from intermittent showers. I'm adding this to the Project 100 series, the rest of which you can view on Flickr. I haven't made tooo much progress since posting this, but hopefully I'll get a few more shots up soon!

Často se mě lidé ptají, jestli bych se mohla podělit o "před a po" u více upravených fotek, tak se tedy dělím. Toto jsme s Jackem fotili před pár dny při proměnlivém počasí, takže jsme běhali tam a zpátky a snažili se zachránit foťák před neustálými sprškami. Tuhle fotku přidávám do série Projektu 100, na zbytek se můžete mrknout na Flickru. Od tohoto článku jsem se moc neposunula, ale doufám, že to se brzy změní!

Tuesday, July 23, 2013

HEATWAVE


These pictures are from a beautiful sunny weekend in Cornwall with Jack and his family. I went down to get away from the city for a few days whilst doing an internship in London to compensate a little for having to spend the two sunniest weeks England has (probably) ever seen in an office. How beautiful is the English coast?

Tyto fotky jsou z krásného slunečného víkendu v Cornwall s Jackem a jeho rodinou. Měla jsem stáž v Londýně a chtěla jsem se na pár dní dostat ze města, abych si vynahradila to, že jsem musela trávit dva nejzasluněné víkendy, co Anglie (nejspíš) kdy zažila, v kanceláři. Neni anglické pobřeží krásné?

Monday, July 1, 2013

THIS NIGHT IS MAGIC


1. Zara dress, DIY hairpiece; 2. the programme; 3. graduating friends; 4. in-between courses; 5. part of the Ball grounds; 6. flowers + Jack; 7. garden deco; 8. the Noisettes

Cambridge briefly came back alive after weeks of all its inhabitants hiding in the depths of its million and one libraries. Its newfound life wasn't long-lasting, as most of us students have by now scattered away to enjoy a summer of freedom before crawling back into the book-clad dungeons of this city in October. But for a little while, celebration was the word and schedules were filled with one glamorous party after another.

These are a few shots from Magdalene May Ball last week. My College throws arguably the most fairytale-like of balls, more traditional and subdued than most, but a truly magical night nonetheless, or perhaps all the more. As beautiful as it is for all guests, the Ball has a special place in my heart because the same event two years ago marked the start of a relationship that I hope will last for a long time =)

On a different note - I apologise for my recent absence, I have spent most of the past week reviving from the 12 hour Ball / packing / saying goodbye to friends. And thank you so much to all my new followers, and all your kind comments, the support is very much appreciated =)

Cambridge se nachvíli znovu oživil po týdnech které jeho obyvatelé strávili v hloubkách jeho milion a jedné knihovny. Jeho znovunalezený život netrval dlouho, jelikož většina z nás studentů už ho opustila a užívá si léto svobody před tím, než zase zalezeme do knihami obložených žaláří tohoto města v říjnu. Ale na malou chvíli se děly samé oslavy a programy byly zaplněny jednou okouzlující párty za druhou.

Tyto fotky jsou z Magdalene májového plesu, který byl před týdnem. Moje College pořádá pravděpodobně nejpohádkovější ze všech plesů, více tradiční než většina, ale opravdu kouzelný. A i když je krásný pro všechny hosty, pro mě je obzvlášť významný, protože na stejný plese před dvěma lety poznamenal začátek vztahu, který doufám, že dlouho potrvá =)


Jinak bych se chtěla omluvit za svou delší nepřítomnost, poslední týden jsem trávila zpamatováním se  z dvanácti hodinového plesu / balením / loučením se s přáateli. A děkuji mockrát všem novým 'followers' a také za všechny milé komenty, vaší podporu si velmi cením =)